Obchodní podmínky Akademie Alexandra, s. r. o.

Tyto podmínky upravují postup objednávky, platby, přístupu k online vzdělávání/eUčebnicím/e-knihám, způsoby podpory, reklamace, ochrany autorských práv Akademie Alexandra, s. r. o. a ochrany osobních údajů zákazníků.

Poskytovatel služeb a provozovatel e-shopu

Akademie Alexandra s. r. o. – odštěpný závod
K Rovinám 535/20, Jinonice
158 00 Praha 5, Česká republika

IČO: 07453809

bankovní spojení: CZ1620100000002601559298

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Spisová značka: A 78861

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby Akadémia Alexandra s.r.o.,
Martin, M. Dulu 4924/48, Slovenská republika,
Registrační číslo: 46100261,
Právní forma: s.r.o.

Produkty

Akademie Alexandra, s. r. o., nabízí pedagogům a veřejnosti následující produkty:

1. Individuální vzdělávání formou e-learningu

Stačí chuť se vzdělávat a přístup k internetu a můžete si na kterémkoli místě a v kterémkoli čase zlepšovat své znalosti a dovednosti. Pomocí Moodle prostředí, pečlivě připravených vzdělávacích materiálů, videonávodů, pomůcek a lektorů, kteří s vámi budou komunikovat a pomáhat v případě problémů, absolvujete vzdělávání dle vlastního výběru. Tento typ vzdělávání vám ušetří čas i finanční prostředky na cestování. Rychlost, jakou se vzděláváte, odpovídá vašim potřebám a schopnostem.

2. Individuální vzdělávání formou webinářů a e-learningu (kombinovaná forma)

Vzdělávání probíhá formou společných webinářů (videokonferencí), konaných v konkretních dohodnutých termínech. Pro nepřítomné je z každého webináře nahráván videozáznam, který mají účastníci vzdělávání k dispozici v e-learningovém (Moodle) prostředí. Tam také účastníci předávají i vypracovaná zadání, o kterých následně diskutují na dalším webináři nebo individuálně s lektorem.

3. eUčebnice

Naše eUčebnice jsou plné přiměřeně zpracovaných textů, zajímavých informací a zábavných úkolů pro žáky. V každé části jsou pro ně připraveny úlohy na různé úrovni obtížnosti. Učebnice jsou sestaveny tak, že rozvíjejí nejen počítačové dovednosti žáků, ale věnují se i samotné informatice. K volně dostupným programům mají žáci připravený našeptávač – stručné návody a přehledy některých funkcí. Svou práci a aktivitu mají hodnocenou body, přičemž na konci školního roku dostane každé dítě diplom/certifikát o ukončení daného ročníku eUčebnice. K eUčebnicím mají žáci přístup i z domácího prostředí.

Obsah učebnic informatiky odpovídá úrovní jednotlivým ročníkům příslušných stupňů škol. Učitelem poskytuje servis v podobě připravených hotových materiálů, návodů, metodických poznámek i vypracovaných tematických plánů.

4. eKnihy

Moderním způsobem čtení a vzdělávání se jsou eKnihy. Můžete si je stáhnout ve formátech: pdf, epub a mobi.

 Objednávky a platby za služby a produkty

Při objednávání eUčebnic, eKnih a online vzdělávání proveďte objednávku prostřednictvím e-shopu. Vygenerovanou fakturu můžete okamžitě uhradit platební kartou nebo přes platební bránu.

Dodání zboží a přístup k online vzdělávání a eUčebnicím

Po připsání/obdržení platby za eKnihy zákazník dostane obratem jedinečný odkaz na stažení objednaného produktu.

Po objednání licence do eUčebnic pro školy dostanou učitelé pokyny k dělení žáků do skupin. Poté budou učiteli zaslány přístupové údaje k eUčebnici pro sebe a všechny přihlášené žáky. V případě neuhrazení poplatku firma přístup do eUčebnice zablokuje.

Při objednávce eUčebnic pro soukromé účely dostane zákazník po připsání/obdržení platby přístupové údaje pro sebe (rodiče z pozice učitele) a dítě (z pozice žáka).

Zákazníci, kteří mají zájem absolvovat online vzdělávání, dostanou po objednávce pokyny k vytvoření vlastního konta ve vzdělávacím prostředí. Okamžitě po připsání platby na účet Akademie Alexandra, s. r. o., obdrží účastník přístupový klíč k objednanému a uhrazenému vzdělávání. Od tohoto momentu má přístup ke všem materiálům i webinářům. Při webinářovém vzdělávání se zákazníkům vytvářejí účty e-learningového prostředí Akademie Alexandra. Zároveň dostávají internetový odkaz na kterém probíhá samotný webinář.

V případě platby za vzdělávání na dvě splátky dostane účastník přístup nejprve k první polovině vzdělávání a po uhrazení druhé splátky přístup i k jeho druhé části.

Technické požadavky

Online kurzy a eUčebnice jsou umístěny na serverech a můžete je studovat za použití jakéhokoliv technicky odpovídajícího počítače, který je připojen k internetu. Pro správnou funkčnost kurzů je třeba, aby byl počítač vybaven moderním typem internetového prohlížeče, tj Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Internet Explorer alespoň verze 9 a Microsoft Edge.

Na přehrávání videonávodů potřebují účastníci vzdělávání přehrávač, k zobrazení souborů v pdf formátu Adobe Reader. Tyto programy jsou již běžně součástí vybavení počítače. V případě potřeby doporučí lektor pro zobrazení těchto materiálů volně dostupný software.

V eUčebnicích žáci navíc pracují s volně dostupným softwarem, často jde o software, který používají všechny nebo skoro všechny základní školy.

Prezenční vzdělávání se realizuje v prostředí a s technikou objednavatele. Upřesnění požadavků ze strany akademie nebo objednavatele se provádí e-mailovou poštou.

Podpora zákazníků

Podpora zákazníků se realizuje dvěma způsoby. Jednak je to odborná podpora, kterou garantujeme účastníkům vzdělávání prostřednictvím přidělených lektorů vzdělávání. S nimi mohou účastníci komunikovat prostřednictvím zpráv, diskusních fór a interního chatu. V případě eUčebnic může stejným způsobem komunikovat učitel i s autorem učebnice.

Návody na práci s eUčebnicami a různé formuláře pro úpravy skupin, přesuny žáků nebo vygenerování nového hesla najdou učitelé/rodiče na naší stránce v kartě Podpora. Další podporu získává zákazník v podobě bezplatných webinářů k využívání eUčebnic.

Účastníkům vzdělávání garantujeme i technickou podporu, tj. řešení problémů souvisejících přímo s přístupem do kurzů a Moodle prostředí.

V obou případech se zaručujeme, že zajistíme kontakt se zákazníkem a řešení jeho problému do 3 pracovních dnů od informace o jeho existenci.

Reklamace

Pokud Akademie Alexandra, s. r. o., do tří pracovních dnů od ohlášení problému nebude reagovat na upozornění o nefunkčnosti stránky nebo nedostupnosti části vzdělávacích materiálů, mohou zákazníci požadovat vrácení části poplatku za vzdělávání ve výši 10 % z jeho uhrazené ceny.

V případě, že Akademie Alexandra, s. r. o., nedokáže odstranit poruchu do 7 pracovních dnů, mohou zákazníci požadovat vrácení celého poplatku. S uplatněním této reklamace souvisí
i zablokování přístupu účastníka vzdělávání k vzdělávacím materiálům.

V případě oprávněné reklamace je vrácení finančních prostředků možné stejným způsobem, jakým byla platba provedena, tedy i na platební kartu.

Účastníci vzdělávání musí při řešení problémů s přístupem k materiálům aktivně spolupracovat a nemohou uplatňovat reklamace z titulu jejich nedostatečného technického vybavení nebo pomalého internetu.

Pokud je problém s přístupem na straně zákazníka (nedostatečné technické vybavení, pomalý internet) a zákazník ho není schopen odstranit, Akademie Alexandra, s. r. o., vrátí zákazníkovi, podle již absolvovaných vzdělávacích modulů, poměrnou část platby za vzdělávání sníženou o paušální náklady ve výši 10 eur. Tuto reklamaci může zákazník požadovat do 14 dnů od začátku vzdělávání nebo přístupu k eUčebnicím.

Vzdělávací prostředí umožňuje individuální sledovat aktivity účastníků vzdělávání. Pokud zjistíme, že dochází ke zneužívání materiálů, například si zákazník nejprve prohlédne celý kurz a následně reklamuje jeho nefunkčnost, reklamace mu nebude uznána. K oznámení, že reklamace nebudou zákazníkovi přijaty, doloží akademie výpis jeho aktivit v prostředí kurzu.

Ochrana autorských práv

Materiály stažené ze vzdělávání,eknih a eUčebnic nesmějí být pozměňovány ani dále šířeny žádným způsobem dalším subjektům. Uživatelské účty jsou nepřenosné – jeden účet nesmí využívat více uživatelů. Tudíž využívat eknihy může pouze zákazník, který je nabyvatelem licence a jehož údaje jsou uvedeny na druhé straně eKnihy.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek a využívání našich služeb zpracováváme
v souladu se Zákonem č. 18/2017 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Na požádání vám Akademie Alexandra, s. r. o., dle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje
o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na vyžádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na aa@akademiaalexandra.sk, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Podrobně jsou informace o ochraně osobních údajů zpracovány na stránce:
https://www.akademiaalexandra.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

Závěrem

Zákazník označením souhlasu s obchodními podmínkami dává najevo, že si je prostudoval a je si vědom podmínek, za kterých může služby Akademie Alexandra, s. r. o., využívat. Zároveň se zavazuje dodržovat Autorský zákon a v jeho smyslu neposkytovat přístup ke vzdělávání Akademie Alexandra, s. r. o., třetím osobám.